CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT

hummel® grundades 1923. Det gör företaget till ett av de äldsta sportmärkena i världen. Men vi har för avsikt att stanna här länge än, så hållbarhet är både en naturlig och nödvändig del av det som ska till för att driva en hållbar verksamhet.

hummel ägs av den danska THORNICO-gruppen, som använder termen Company Karma bland sina företag som en kollektiv term för CSR och relaterade aktiviteter.

Företagskarma reflekterar ett holistisk synsätt på affärsverksamhet, och fokuserar i grunden på möjligheten – och kommer att fortsätta göra det – att driva ett vinstdrivande företag och samtidigt göra positiv skillnad för världen.

Vårt övergripande uppdrag på hummel är: FÖRÄNDRA VÄRLDEN GENOM SPORT

Förutom de positiva hälsoeffekter som träning medför, tror vi att sport är ett universellt språk som förenar människor med olika nationaliteter, religioner, kulturer, kön och politiska åsikter. Sport kan vara något väldigt speciellt, och vi har en lång tradition av att stödja organisationer, projekt, klubbar och människor som kämpar för att göra skillnad i världen, genom sport.

Vårt mål är också att göra ett positivt avtryck på miljön. Vi ser det som vår skyldighet att använda vår erfarenhet och våra resurser för att effektivt, fokuserat och aktivt anstränga oss för att säkerställa en hållbar framtid.

Under många år har vi arbetat för att utveckla sättet som vi designar, producerar, transporterar och kasserar våra produkter på. Vi gör konstanta framsteg men är förstås medvetna om att det finns så mycket mer vi kan göra, borde göra och vill göra för att säkerställa mer hållbarhet.

Du kan läsa mer om företagskarma och våra mål och initiativ för företagets samhällsansvar nedan.

Om du har frågor eller idéer om ämnet är du välkommen att kontakta oss på hummelinfo@hummel.dk.

 

Code of Conduct

hummel drivs i enlighet med THORNICOs Code of Conduct, vilket innebär att vi är förpliktade att låta vår verksamhet följa lokalt och internationellt godkända konventioner om yrkeshälsa, säkerhet och mänskliga rättigheter. THORNICOs Code of Conduct innehåller ett antal policyer som är indelade i tre huvudområden: människor, vår planet och ekonomin. Det innebär att:

 • hummel hänger sig åt att skydda internationellt förklarade mänskliga rättigheter och strävar efter att minimera all negativ inverkan på dem.
 • hummel stödjer utplåning av alla former av tvångsarbete.
 • hummel arbetar för avskaffandet av alla former av barnarbete.
 • hummel hänger sig åt att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla våra anställda.
 • hummel hänger sig åt att undanröja alla former av diskriminering på arbetsplatsen och i arbetet.
 • hummel erkänner arbetarnas rätt till kollektiva förhandlingar och uppmuntrar föreningsfriheten.
 • hummel tillämpar en förebyggande synsätt inför miljömässiga utmaningar genom hållbara verksamhetsprocesser och affärstekniker.
 • hummel befrämjar större miljöansvar genom att utveckla och stödja miljövänliga initiativ.
 • hummel arbetar för att förebygga all slags illegal, korrupt och förtryckande verksamhet.

Du kan läsa mer i THORNICOs senaste Company Karma rapport, som innefattar ett avsnitt om hummel här.

 

Långsiktiga mål – konkreta insatser

Som en del av våra ansträngningar för att bli ett mer hållbart företag, arbetar vi med att nå flera långsiktiga mål och har en rad konkreta insatser på gång. Vi definierar dem i fyra huvudområden:

                 Ansvarsfulla produkter

·                Ansvarsfull produktion och hantering av leveranskedjan

·                Anställdas engagemang i företagets samhällsansvar

·                Sponsorskap och partnerskap genom företagskarma

Våra insatser varierar från hur vi utformar och väljer material till hur våra produkter produceras, transporteras och kasseras, samt hur vi behandlar och involverar våra anställda i processen. Vi är också fokuserade på hur vi som arbetsplats kan säkerställa mer miljövänligt beteende i våra dagliga liv.

Vi använder FN:s globala mål som vår utgångspunkt

Som en viktig del av våra ansträngningar, arbetar vi med FN:s globala mål för en hållbar utveckling som vår utgångspunkt. De globala målen 3, 5, 8, 10 och 12 (jämställdhet mellan könen, bra arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt, minskade ojämlikheter och ansvarsfull konsumtion och produktion) är särskilt relevanta för vår bransch, vårt företag, våra produkter och sociala initiativ.

Ansvarsfulla produkter (globalt mål 12)


Vi hänger oss åt att skydda både människor och miljön. Det är därför viktigt för oss att vi kan producera produkter som är ansvarsfullt producerade, är av högsta kvalitet och så säkra som möjligt, så att både barn och vuxna kan vara aktiva och njuta av sport utan oro. Här utvalda exempel på de av våra initiativ som relaterar till ansvarsfulla produkter:

 • Perfluorkolväten: Förr i tiden behandlades våra utomhuskläder vanligtvis med sammansättningar av perfluorkolväten (PFC:er). Det har dock visat sig att dessa ämnen är svåra att bryta ned i naturen och vissa är skadliga för människor. Det är därför som vi sedan 2017 har använt en av marknadens bästa behandlingar, Bionic Finish® ECO. Det är 100 % fluorfritt, men säkerställer god andningsbarhet och är lika vattenavvisande som fluorin-innehållande produkter. Du kan läsa mer om PFC-fria barnkläder här.
 • Vatten: Under 2019 har vi introducerat vårt miljövänliga initiativ ZEROH2O, som började med engelska fotbollsklubbar, Det är ett nytt koncept för att färga kläder utan användning av vatten och utan vattenspill. Du kan läsa mer om det här.
   
 • Pålitlig textil: Vi har ökat andelen produkter i vårt barnsortiment som är certifierade och överensstämmer med Standard 100 enligt OEKO-TEX® specifikationer. Andelen är nu över 50 %. OEKO-TEX® är världens ledande produktmärkning för hälsosam och miljövänlig textil. Du kan läsa mer om OEKO-TEK® här.

Ansvarsfull produktion och leveranskedja (globala målen 3, 8 och 12)
 

Vi arbetar kontinuerligt med att göra vår produktion och konsumtion av material mer hållbar. Vi vill säkerställa att våra leverantörer uppfyller internationellt erkända standarder inom miljö, hälsa och arbetsvillkor. Vi gör detta genom kontroll- och testsystem på våra produktionsanläggningar, samt genom nära samarbete med våra leverantörer och partner för att förbättra arbetsvillkor, lokala levnadsförhållanden och ekonomisk tillväxt.

Minska användningen av plast

Vi har speciellt fokus på att minska mängden plast och plastanvändningen i alla stadier av vår produktion samt generellt inom företaget. I synnerhet innebär det att vi funderar på alternativa material som kan hjälpa till att minska mängden plast som vi konsumerar.

Vi har startat ett antal stora och små initiativ som syftar till att minska användningen av plast runt om i produktionen och inom hela organisationen.

 • Inga plastflaskor på våra kontor
 • Inga plastpåsar i våra kassor
 • Minska antalet papperskorgar och plastpåsar på varje avdelning.
 • Använda biologiskt nedbrytbara påsar för avfall
 • Använda biologiskt nedbrytbara matförpackningar
 • Anställda får ta med sig kvarbliven mat hem från matserveringen, men bara i sina egna återanvändningsbara kärl.
 • Plast- och avfallssortering på våra kontor, i våra kök och på våra lager på huvudkontoret.
 • Minskning av plastanvändningen i förpackningen av produkterna
 • Undersöka alternativ för plastförpackningar
 • Utveckling och testning av återvunnen polyester inom design och produktion                                                                                                                             
 • Samarbete med organisationer som arbetar med att samla in och återvinna plast

Från och med så tidigt som 2012 har hummel arbetat med kampanjer för att skapa medvetenhet om protesterna mot användningen av plast. Du kan se ett exempel här.

Donera och kassera produkter

När vi har överflöd av produkter, donerar vi så många som möjligt av dem till organisationer som har användning för dem. Vi har t.ex. donerat upp till 1000 kg artiklar till en organisation som arbetar med sportprojekt i Kenya. Vi donerade också till den danska hjälporganisationen Mødrehjælpen [Mödrahjälpen]. Det är bara om artiklarna är defekta som de kasseras.

Anställdas engagemang i företagets samhällsansvar (globala målen 3, 5, 8 och 12)

På hummel vet vi att det krävs ett lagarbete för att bli mer hållbara. Vi lanserar kontinuerligt nya projekt som kommer att hjälpa oss som tillverkare – och som arbetsplats – att utveckla den rätta riktningen.

Vi gör därför mer för att inkludera hummels anställda i processen genom kommunikation, idéutveckling och utbildning inom området.

Vi har en intern kommitté som arbetar med företagets samhällsansvar. Kommittén ansvarar för utveckling och implementering av initiativ och projekt runt om i organisationen, till exempel:

 • Färdigställande av månadsvisa nyhetsbrev om företagets samhällsansvar
 • Uppdateringar, information och inspiration via flera olika sociala media-kanaler
 • Implementering av interna workshops och inspirerande sammankomster
 • Genomförande av interna tävlingar som handlar om företagets samhällsansvar, där idéer och initiativ uppmärksammas
 • Utveckling och kontinuerlig uppdatering av en databas med mål, projekt och idéer
 • Internationell kunskapsdelning runt om på hummels största marknader
 • Deltagande i de av THORNICOs styrelsekommittér som har hand om företags samhällsansvar
 • Alla anställda har möjligheten att nominera kollegor som ger utmärkande bidrag åt organisationens företagskarma och dess relaterade initiativ för det årliga Thornico-priset, som uppmärksammar projekt inom områdena företags samhällsansvar och företagskarma.
 • (Se även de interna initiativen ovan för att minimera användningen av plast)


Sponsorskap och partnerskap genom företagskarma (globala målen 3, 5, 8, 10 och 12)

Desto bättre vi är på att driva och utveckla affärsmässig verksamhet på hummel, desto mer resurser kan vi ställa upp med för att skapa positiva förändringar genom sponsorskap och partnerskap, och låta det främja vår unika filosofi för företagskarma.

Jämställdhet mellan könen (globalt mål 5) 

Som deltagare i flera projekt runt om i världen, arbetar hummel med att stärka kvinnors rättigheter och generellt minska ojämställdheten inom sport. Vi stödjer t.ex. aktivt organisationen Girl Power, som använder sport som ett medel för att stärka kvinnors rättigheter i Europa och Asien. Du kan läsa mer om samarbetet här.

Vi stödjer organisationen Football for a New Tomorrow (FANT), som arbetar för att förbättra jämställdheten mellan könen och möjligheten för kvinnor att delta i sport i Sierra Leone. Under årens lopp har vi kommit underfund med att det kan vara svårt att få flickor involverade i fotboll, eftersom sporten domineras av pojkar. Det är därför som vi har deltagit i att etablera en ny organisation, Handball for a New Destiny (HAND), som fokuserar på att inkludera kvinnor. Handboll är inte en särskilt välkänd sport i Sierra Leone, så det är lättare att låta kvinnor ta del av den. Den sporten är inte redan "reserverad" för pojkar.

Minskade ojämlikheter (Global Goal 10)

hummel samarbetar även Rooklyn International Football Association (RIFA), ett fotbollslag i New York som kämpar för att hjälpa unga immigranter, asylsökanden och flyktingar att integrera sig i samhället. RIFA skapar även sociala nätverk genom fotboll samt mentorprojekt. RIFA fokuserar på att upprätta en positiv, säker och stödjande miljö för unga invandrare i USA. Du kan läsa mer om vårt samarbete med RIFA här.

Vårt samarbete med FANT syftar till att utveckla lokala gemenskaper och hjälpa människor som är påverkade av inbördeskriget i Sierra Leone för att kämpa för positiva förändringar och en bättre framtid. Organisationen använder primärt fotboll för att utveckla samhället och förståelsen mellan religiösa olikheter, klasskillnader och sociala uppdelningar, samt undervisa unga människor om mänskliga rättigheter, hälsa och demokrati. Du kan läsa mer om utvalda projekt inom företagskarma här.


Vi har kommit långt, men det är fortfarande långt kvar

Vi är medvetna om vår roll, vårt ansvar och de utmaningar som tillverkningen av textiler och sportartiklar innebär.

Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå våra mål för vårt företags samhällsansvar och försöker alltid optimera alla aspekter av design, produktion och transport. Vi tror att en pågående dialog med våra leverantörer, partner och kunder om hur vi bäst ska utveckla och integrera våra policyer när det gäller företags ansvar i vår fortsatta väg framåt. Vi är väl på väg att bli en mer hållbar organisation och få en mer hållbar produktion, men vi vet att vi fortfarande har lång väg att gå som företag, och att det är fortfarande lång väg kvar för textilindustrin som helhet innan vi är nöjda med värdekedjan.

Vi vill främja öppenhet när det gäller vår verksamhet, och vi har alltid varit öppna för att diskutera möjliga förbättringar,

Om du har frågor eller idéer om företagskarma eller hummels initiativ för företagets samhällsansvar, är du välkommen att kontakta oss på hummelinfo@hummel.dk.

Logga in

* Alla fält måste innehålla giltiga uppgifter.
* Ingen användare hittades med den e-postadressen eller lösenordetDin kundvagn är tom

 • Storlek:

  Färg:

  Artikelnr:

  Ingen vara på lager

  SEK

  SEK

  SEK

Beställningsuppgifter

Delsumma 1600 SEK
SEK SEK
Totalt SEK inkl. moms
Gå till kassan Gå till kundvagn

Glömt lösenord

* Alla fält måste innehålla giltiga uppgifter.

Om din e-postadress finns i vårt system, skickas ett e-postmeddelande med instruktioner om hur lösenordet återställs. Du bör ha det inom kort!